top of page

תנאי השתתפות ותנאי שימוש

כל הזכויות על התכנים, העיצובים והתמונות המופיעים באתר האינטרנט, בקטלוגים ובכל פרסום אחר מטעם בית המכירות שמורות לבית המכירות.

אין לעשות שימוש בתכנים, בעיצובים או בתמונות ללא אישור בכתב מבית המכירות, וללא אזכור ומתן קרדיט.

1.1. התנאים להלן מחייבים כל משתתף במכירה, בין אם בעצמו, ובין אם באמצעות שליח או כל גורם אחר מטעמו. השתתפות במכירה כמוה כהצהרה על הסכמה לכל האמור במסמך זה.

1.2. בית המכירות לוי (להלן: "בית המכירות") פועל כשלוח של מוכרי פריטים המוצעים למכירה פומבית.

1.3. ההשתתפות במכירה מחייבת הרשמה מראש. בית המכירות רשאי שלא לאשר השתתפות של רוכש כלשהו, על פי שיקול דעתו הבלעדי, וזאת מבלי להידרש להסבר.

1.4. בית המכירות יפיק קטלוג לכל מכירה ובו יפורטו, בין היתר, הפריטים המוצעים למכירה, ומחירי הפתיחה שלהם.

1.5. בית המכירות ימנה אדם לתפקיד מנהל מכירה. מנהל המכירה יהיה אחראי מטעמו של בית המכירות לעריכת המכירה הפומבית ולניהולה.

1.6. למנהל המכירה הסמכות הבלעדית לקבוע את זהות הזוכים במכירה, למנוע השתתפות במכירה מרוכשים שאינו מעוניין בהשתתפותם, לבטל מכירה של פריט כלשהו (גם אחרי מכירתו), להעמידו מחדש למכירה, להוסיף או להשמיט נתונים ביחס לפריט בעל פה או בכתב, וכל זאת על פי שיקול דעתו הבלעדית ובכל שלב. במקרה של חילוקי דעות ביחס לזהות הזוכה בפריט, נתונה זכות ההכרעה בידי מנהל המכירה לקבוע, על פי שיקול דעתו הבלעדי, מי הזוכה או לחילופין, להעמיד את הפריט למכירה חוזרת.

1.7. בית המכירות אינו מתחייב למכור את כל הפריטים המוצעים למכירה והוא רשאי להוסיף או להוציא פריטים מהמכירה בכל עת שימצא לנכון.

1.8. במקרה שהתקבלו הצעות זהות על פריט מסוים, ההצעה שהתקבלה ראשונה אצל בית המכירות תהיה ההצעה הזוכה.

1.9. בית המכירות עושה את מרב המאמצים לתאר באופן מדוייק את הפריטים אותם הוא מציע, הן בתצלום והן בכתב. עם זאת, כל המופיע בקטלוג, לרבות מחירים ותיאורי הפריטים, נועד לשמש לצרכי מידע בלבד. בית המכירות אינו אחראי לטיב הפריטים, למצבם, לצבעם, ולנכונות תיאורי הפריטים, ואין לראות בכל המופיע בקטלוג קביעה מוסמכת כלשהי או להטיל על בית המכירות ועל הפועלים מטעמו חבות מכל סוג שהיא.

1.10. על הרוכש לבחון את מצבו, גודלו, מקורו, טיבו וערכו של פריט לפני המכירה, בין אם על ידי יצירת קשר עם בית המכירות לבקשת מידע נוסף, או בין אם במהלך הצגת הפריטים לקהל. כל המשתתף במכירה ייחשב כמי שבחן את הפריט היטב, והוא מוותר בזאת על כל טענה לגבי טיב או מצב הפריט.

1.11.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לרוכש נתונה הזכות להשיג בכתב בפני בית המכירות בכל הנוגע למהות הפריט הנרכש, וזאת לא יאוחר מ-14 יום ממועד המכירה. היה ויוכח בפני בית המכירות שנפלה טעות מהותית במידע שנמסר לגבי הפריט, ישיב בית המכירות לרוכש את הסכום ששולם כנגד החזרת הפריט לחזקתו של בית המכירות באותו המצב שבו נתקבל. ביצע בית המכירות כאמור, לא יהיו לרוכש כל תביעות או דרישות נוספות ממנו.

1.13. כל המחירים המופיעים באתר ובקטלוג הינם מחירי מינימום. אין במחירים המוצגים כדי להוות ראיה כלשהי או הערכת שווי מקובלת.

 

2. השתתפות במכירה

2.1. המציע מסכים לכך שהצעות המחיר שהוצעו על ידו הן סופיות והוא אינו רשאי, בשום אופן שהוא, לשנות את הצעותיו או לסגת מהן.

2.2. השתתפות באמצעות האינטרנט

2.2.1. ניתן להשתתף במכירה או להגיש הצעות מוקדמות באמצעות האינטרנט. לשם כך, יש להירשם מראש למכירה ולקבל אישור השתתפות במכירה. בית המכירות רשאי שלא לאשר השתתפות של רוכש כלשהו, ואף לבטל את הזכות להציע הצעות בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי להידרש להסבר.

2.2.2. בית המכירות לא יהיה אחראי בשום אופן כלפי המשתתפים במכירה באמצעות האינטרנט, כולל במקרים של בעיות תקשורת, התנתקות, תגובה איטית, טעות, אי יכולת להציע הצעות או כל סיבה אחרת.

2.2.3. השתתפות במכירה באמצעות הפלטפורמות Liveauctioneers או Invaluable תגרור תוספת של 5% לעמלת הקונה.

2.2.4. רישום המכירה הנשמר על ידי בית המכירות הינו הקובע. במקרה של חוסר התאמה בין רישום המכירות המקוון לבין רישום המכירה, רישום המכירה הנמצא בידי מנהל המכירה הוא הקובע.

2.3. הצעות מוקדמות

2.3.1. לפי דרישה, בית המכירות ייצג לקוחות אשר אינם יכולים או אינם מעוניינים להשתתף במכירה. לקוחות המעוניינים בכך יוכלו למלא את הטופס להצעה מוקדמת המופיע באתר האינטרנט של בית המכירות, ולהעביר אותו לבית המכירות עד 12 שעות לפני פתיחת המכירה.

2.3.2. בית המכירות אינו מתחייב להיענות לכל בקשה להשתתפות במכירה באמצעות הצעות מוקדמות, והינו רשאי לבטל את הזכות להציע הצעות בכל עת, וכל זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי להידרש להסבר.

2.3.3. כל טעות ומחדל בקשר לייצוג כאמור, אין בהם כדי להטיל על בית המכירות ועל הפועלים מכוחו חבות מכל סוג שהיא.

2.4. השתתפות באמצעות הטלפון

2.4.1. לקוחות המעוניינים להשתתף במכירה באמצעות הטלפון, יתבקשו למלא את טופס הבקשה להשתתפות באמצעות הטלפון המופיע באתר האינטרנט של בית המכירות, ולהעביר אותו לבית המכירות עד 24 שעות לפני פתיחת המכירה.

2.4.2. בית המכירות אינו מתחייב להיענות לכל בקשה להשתתפות טלפונית, והינו רשאי לבטל את הזכות להציע הצעות בכל עת, גם בזמן המכירה הפומבית, וכל זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי להידרש להסבר.

2.4.3. כל המבקש להשתתף במכירה באמצעות הטלפון מתחייב להציע את מחיר הפתיחה לפחות. במידה ולא יענה לטלפון, תוגש עבורו הצעה בגובה מחיר הפתיחה של הפריט.

2.4.4. כל טעות ומחדל בקשר לייצוג כאמור, אין בהם כדי להטיל על בית המכירות ועל הפועלים מכוחו חבות מכל סוג שהיא.

 

3. תשלום

3.1. עם ההכרזה של מנהל המכירה על מציע כזוכה בפריט, תיחשב ההצעה כנתקבלה והפריט שהוצג למכירה יהפוך לקניינו של אותו רוכש מציע ההצעה, בכפוף לביצוע מלוא התחייבויותיו ולתשלום סכום ההצעה בתוספת עמלה.

3.2. שיעור העמלה הינו 22% מסכום ההצעה הזוכה, בתוספת מע”מ על העמלה (או 27% מסכום ההצעה בשימוש בפלטפורמות LiveAuctioneers או Invaluable).

3.3. התשלום עבור פריטים יתבצע לא יאוחר מ-7 ימי עסקים מיום המכירה.
3.4. התשלום לבית המכירות עבור הפריטים יתבצע במזומן (בשקל, דולר אמריקאי או יורו, ועד סכום של 11,000 ש"ח), בהעברה בנקאית, או בכרטיס אשראי (בתוספת 2% עמלה).

3.5. תשלום בשקלים עבור פריט שמחירו נקוב בדולרים או במטבע אחר יחושב לפי השער היציג המפורסם ע”י בנק ישראל ביום המכירה, אולם לא יפחת משערו היציג ביום התשלום.

3.6. כל פיגור בתשלום, יגרור חיוב בריבית פיגורים על הסכום החייב בשיעור של 2% לשבוע.

3.7. הרוכש פריט כל שהוא, בין אם עבורו ובין אם עבור אדם אחר, מתחייב לשלם עבור הפריט ולדאוג לאיסופו. אי תשלום בזמן עבור פריט יקנה לבית המכירות זכות לנקוט בכל דרך שימצא לנכון על מנת שהרוכש יעמוד בהתחייבותיו, לרבות ביטול המכירה, מכירת הפריט לאחר, עיכוב שחרור הפריט הנרכש, קיזוז סכומים, חיוב הרוכש בהוצאות שנגרמו, והגשת תביעת פיצויים.
 

4. איסוף

4.1. באחריות הרוכש לדאוג לאיסוף הפריטים שרכש, בין אם בעצמו או בין אם באמצעות שליח או חברת משלוחים מטעמו.

4.2. איסוף הפריטים יעשה בתיאום מראש בלבד.

4.3. על פי בקשת הרוכש, יוכל בית המכירות, ללא כל אחריות מצידו, לארוז ולשלוח פריטים על חשבון הרוכש. בית המכירות יעדכן את הרוכש אודות עלות המשלוח בהתבסס על סוג האריזה, גודלה, משקלה, סוג המשלוח, והיעד. יובהר כי במקרה זה, בית המכירות לא יהיה אחראי לכל נזק העשוי להיגרם לפריטים.

4.4. הרוכש מתחייב לקחת לחזקתו את הפריטים שרכש לא יאוחר מ-14 יום ממועד המכירה. למען הסר ספק, מסירת הפריטים תעשה רק לאחר שהשלים הרוכש את התשלום ואת מלוא התחייבויותיו עבורם.

4.5. עיכוב באיסוף הפריט יוביל לחיוב בדמי אחסנה וביטוח בשיעור של 5$ ליום לפריט, החל מתום שבועיים מיום המכירה.

 

5. הבהרות

5.1. המשתתף מאשר כי קרא את ההסכם, הבין את תוכנו, וקיבל על עצמו את כל הכתוב בו.

5.2. כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד תקף גם בלשון רבים ואף עבור תאגיד, וכן להיפך.

5.3. לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב מוקנית סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל סכסוך בין בית המכירות לבין לקוחותיו.

5.4. בכל מקרה של חילוקי דעות, הנוסח העברי של תנאי ההשתתפות הוא הקובע.

5.5. התנאים שפורטו במסמך זה כוללים את המוסכם בין הצדדים במלואו. ככל שהיו הסכמות קודמות בין הצדדים, הן בזה מבוטלות.
 

ט.ל.ח
 

bottom of page