top of page

הצעות טלפוניות

ניתן להגיש בקשה להשתתף במכירה באמצעות הטלפון. בקשות יתקבלו עד 24 שעות לפני פתיחת המכירה, ועם אישור הבקשה, תקבלו הודעה מטעם בית המכירות. נציג שלנו יתקשר אליכם מספר דקות לפני שהפריט יוצע למכירה, ויפעל כשליח שלכם במהלכה.

 הנציג יישאר איתכם על הקו עד מכירת הפריט, בין אם תזכו בו ובין אם הצעה מתחרה.

הגשת בקשה להציע הצעות בטלפון כמוה כהסכמה לתנאים הבאים:

* בית המכירות אינו מתחייב להיענות לכל בקשה להשתתפות במכירה באמצעות הטלפון,

והינו רשאי לבטל את הזכות להציע הצעות בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

* המציע מאשר כי קרא את תנאי ההשתתפות במכירה, הבין את תוכנם, וקיבל על עצמו את כל הכתוב בהם.

* כל טעות ומחדל בקשר לייצוג כאמור, אין בהם כדי להטיל על בית המכירות ועל הפועלים מכוחו חבות מכל סוג שהיא.

Old Fashioned Telephone
bottom of page