top of page

הצעות מוקדמות

​​

אם אינכם יכולים להשתתף במכירה, ניתן להשאיר הצעות מוקדמות ישירות אצלנו. הצעות מוקדמות יתקבלו עד 12 שעות לפני פתיחת המכירה. 

הצעה מוקדמת היא הסכום המירבי אותו אתם מוכנים להציע עבור פריט מסויים. בית המכירות ישתתף עבורכם במכירה, ויציע הצעות מטעמכם עד להגעת הפריט לסכום המירבי של ההצעה, או עד לזכייתכם בפריט בסכום נמוך יותר.

הגשת בקשה להציע הצעות בטלפון כמוה כהסכמה לתנאים הבאים:

* בית המכירות אינו מתחייב להיענות לכל בקשה להשתתפות במכירה באמצעות הצעות מוקדמות,

והינו רשאי לבטל את הזכות להציע הצעות בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

* המציע מאשר כי קרא את תנאי ההשתתפות במכירה, הבין את תוכנם, וקיבל על עצמו את כל הכתוב בהם.

* כל טעות ומחדל בקשר לייצוג כאמור, אין בהם כדי להטיל על בית המכירות ועל הפועלים מכוחו חבות מכל סוג שהיא.

Anchor
bottom of page